ఎల్ ఐ సి భీమా ఏజెంట్ సర్ట ిఫికేషన్ పరీక్ష కోసెం ఎల్ ఐ సి మోక్ టెస్ట ి


Sign Up
/ LIC / LIC మాక్ టెస్ట్

ఎల్ ఐ సి గురించి క్లుప్తంింా

లైఫ్ ఇన్సూ రెన్సూ కార్పో రేషన్స చట్ ిం జూన్స 1956 లో ఆమోదించబడిన తరువాత 1956 లో ఎల్ఐసి క్లాప ించబడిింద. అతో టి నిండి, భీమా తరశ్రమలో ఎల్ఐసి నాయుడు. 2000 లో జీవిత భీమా మారెె ట్లప్కి ఇతర ప్రైవేట్ కింపెనీలు అనమతించబడినా, ఎల్ఐసి ఇతో టికీ అతపెద్ద కస్ మ ర్ బేస్ను కలిగి ఉింద. వినియోగదారుడు ఎల్ఐసి ై విశ్వా స్ిం కలిగి ఉింటారు మరయు అిందువల్ప్ ఎల్ఐసి విధానాల్న చాలా స్నల్భింా కొనగోలు చేాంరు. అిందుకే చాలా మింద వయ ుం లు తమ పాల్సీల్న విశ్కయించి, వారకి ఆకర షణీయమైన కమీషనప్ స్ింపాదించడానికి ఎల్ఐసీతో ఒక ఏజింట్ అవుతారు.

మీరు కూడా ఒక ఎల్ఐసి ఏజింట్ కావాల్ని అనుింటునాు రా?

ఒక ఎల్ఐసి ఏజింట్ కావాల్ింటే ఎలా?

ఎల్ఐసి తో ఒక ఏజింట్ కావాల్ింటే మీరు ఇన్సూ రెన్సూ రెగుయ లేట్రీ అిండ్ డెవల్పెమ ింట్ అథారటీ అఫ్ ఇిండియా (ఐఆర ిఏఐ) చేత సూచిించిన తరీక్షన క్లకి యర్ చేయాలి. ఈ తరీక్ష ఐసి38 లో సూచిించిన ఒక విస్ంృతమైన సిల్బస్ను కలిగి ఉింటుింద. తరీక్షలో ఉత్తంర ణత ాధించడానికి మీరు కనీస్ిం 40% మారుె ల్న స్కె ర్ చేయాలి. భవిషయ త్ అభయ రు లు ఆన్ న్స చేయటానికి ఎల్ఐసి చే శిక్షణ ఇవా బడుతింద. తరీక్షన క్లకి యర్ ా శ్తరు లు ఇకె డ కని య.

మాక్ పరీక్ష


వార ఆన్ న్స తరీక్షలో మరయు ఆచరణలో వారు ఎదురుచూసే శ్తరు ల్ రకాలోప్ అభయ రుపల్న సిద్ధిం చేయడానికి, ఎల్ఐసి మాక్ తరీక్షలు ఆన్స లైన్స లో అిందుబాటులో ఉనాు య. ఈ తరీక్షలు బీమా తరీక్షల్ రూతింలో అభయ రుపల్న తటుటకోవటానికి స్హాయతడతాయ. మాక్ తరీక్షల్న త్తస్నకొని, భీమా ఏజింట్ యొకె తరీక్షన ఛేదించడానికి అభయ రు లు ఎలా సిద్ధిం చేాంర్ప నిర ణయాంరు.

కొనిు ఎల్ఐసి మోక్ తరీక్ష నమూనా శ్తరు లు వాటి జవాబులు బోల్ి లో


Q1 ) దావా చెలి ిం పు ఆవర ంన చెలి ిం పు రూతింలో ఏ రకమైన పాల్సీ కిింద్ చెలి ిం పు చేయబడుతింద?


 • యూనిట్ లిింక్ ి ఇన్సూ రెన్సూ పాల్సీ
 • ట్ర్మ బీమా పాల్సీ
 • శ్ీమియమ్ పాల్సీ రట్ర్
 • మనీ బ్యా క్ పాలసీ

Q2 ) శ్పామాణిక వయస్నూ రుజువు యొకె ఒక ఉదాహరణా ఒక జవాబున ఎిం క చేస్నకోిండి?


 • పాస్పో ర్ట
 • శ్ామ తించాయత్త స్ర టఫికేట్
 • జాతకిం
 • రేషన్స కార్ ి

Q3 ) పాల్సీ హోల్ ర్ దానిని తరగి పింద్వచ్చు మరయు _______ కాల్ింలో కొతంా త్తస్నును విధానిం రీఫిండ్ పింద్గల్దు?


 • ఉచిత శ్తయతు ిం
 • రదుద
 • ఉచిత లుక్
 • ఉచిత మూలాయ ింకనిం

Q4 ) భీమా పాల్సీకి స్ింబింధించి, "శ్ీమియిం" అనే తద్ిం ఏద సూచిస్నంింద?


 • పాలసీని కొనుగోలు చేసెందుకు బీమా చేయెంచిన ధర
 • భీమా స్ింస్ ప దాా రా ఆర జించిన లాభిం
 • పాల్సీలో బీమా స్ింస్ ప యొకె మార న
 • పాల్సీలో బీమా చేయించిన ఖరుు లు

Q5 ) పాలసీదారు పాలసీ కోసెం ప్రీమియెం చెల్లెంపును నిల్పివేస్తెంది


 • పాలసీదారు పాలసీ కోసెం ప్రీమియెం చెల్లెంపును నిల్పివేస్తెంది
 • విధానిం కోస్ిం పాల్సీహోల్ ర్ శ్ీమియిం చెలి ిం పున పూర ం చేస్నంింద
 • పాల్సీ తరతకా తన పిందుతింద
 • మారెె ట్ నిండి విధానమున ఉతస్ింహరించ్చుింటారు

ఎల్ఐసి మోక్ తరీక్షల్ శ్తయోజనాలు

మోక్ తరీక్షలు


మోక్ తరీక్షలు ఎన్ను లాభాల్న కలిగి ఉనాు య, ఎిందుకనా వారు ఎల్ఐసి ఎజింట్ న ఇష త డేవారు. ఇటువింటి శ్తయోజనాలు కిిందవి -


 • ఇన్సూ రెన్సూ రెగుయ లేట్రీ అిండ్ డెవల్పెమ ింట్ అథారటీ ఆఫ్ ఇిండియా (ఐఆర ిఏఐ) త్తస్నును వాస్ంవ తరీక్షల్ ఫలితాల్న తరీక్షలు అభయ రుపల్ు అిందాంయ.
 • అభయ రుపలు మాక్ తరీక్షలు త్తస్నకొని భీమా సిల్బస్ వార తటుట తరీక్షించవచ్చ
 • మాక్ తరీక్షలు కూడా అభయ రుపల్ ఏజింట్ తరీక్ష నిరామ ణిం తెలియజేయిండి

గురించి మరింత తెలుస్నకోిండి ఎల్ఐసి ఏజింట్ తరీక్ష.

ఎల్ఐసి పాలాసిస్ అమమ కాలు

అభయ ర ప ఐఆర ిఎఐ తరీక్షన కి క్ల యర్ చేసిన తరాా త, స్కె రుప్ కనీస్ిం 40 శ్వతిం మారుె ల్న వారు ఎల్ఐసి బీమా తథకాల్న అమమ వచ్చు . ఐఆర ిఏఐ తరీక్షన క్లకి యర్ చేసిన అభయ రుపల్ పేరట్ లైసెన్సూ జారీ చేయబడిింద. త ఎల్ఐసి అిందించే జీవిత భీమా ఉత ల్న విశ్కయించడానికి ఈ లైసెన్సూ వారని అనమతించిింద.

మిింశ్రో - ఎల్ఐసి శ్తణాళికల్న విశ్కయించడానికి ఒక ామ ర్ ట ఎిం క

మిింశ్రో - ఎల్ఐసి శ్తణాళికల్న విశ్కయించడానికి ఒక ామ ర్ ట ఎిం క

 • మిింశ్రో అభయ రుధల్ు పూర ం ఆన్స లైన్స స్పోరుటన అిందస్నంింద, శిక్షణ మరయు వాటికి అమమ కపుదారుల్ యొకె క్లాపనిం ( ఓ స్ )
 • సేల్ూ తరూ న్స ( .ఒ. .ఎస్) ా తయారయ్యయ సిల్బస్ స్రళీకృతమైనద మరయు స్నల్భిం.
 • మిింశ్రో అనవర ంనిం ఉతయోగిించి మీరు మీ కింపూయ ట్ర్పప్ లేదా మీ ామ ర్ప ో ట క్లన్నప్ ాధారణ 15-గింట్ల్ భీమా శిక్షణన త్తస్నకోవచ్చు . అిందువల్ప్ శిక్షణన త్తస్నకోవచ్చు మరయు ఆన్ న్న ప్ ఉిండే ాధారణ తరీక్ష కూడా ఉింద.
 • నిర ష కేింశ్దాల్ వద్ద త్తస్నునే ఎల్ఐసి తరీక్షల్ వలె కాుిండా, పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ూ తరూ న్స ( .ఒ. .ఎస్) తరీక్షలు మీ స్ా ింత సౌల్భయ ింతో ఎకె డైనా త్తస్నకోవచ్చు .
 • మీరు కనీసం 40% మార్కులు సాధించి పరీక్షను క్లియర్ చేసిన తర్వాత, మీకు పాయింట్ ఆఫ్ సేల్స్ పర్సన్ (పోఎస్పి) లైసెన్స్ లభిస్తుంది. LIC పాలసీలను మరియు ఇతర వేర్వేరు సంస్థల యొక్క నిర్దిష్ట పాలసీలను విక్రయించడానికి లైసెన్స్ మీకు సహాయపడుతుంది. అందువల్ల, ఎల్‌ఐసి ఏజెంట్‌గా, మాత్రమే కాకుండా, మీరు ఒకే సమయంలో బహుళ బీమా కంపెనీల ఏజెంట్‌ అవుతారు.
 • అింత్యకాుిండా, మీరు జీవిత బీమా తథకాల్న విశ్కయించలేరు, కానీ ఆర్పగయ తధకాలు, మోటారు భీమా తధకాలు వింటి ాధారణ బీమా తథకాలు కూడా.
 • మొట్ టమొద్ట్ కూడా మొట్ టమొద్టి తరీక్షలోనే తరీక్షల్న కి క్ల యర్ చేయటానికి తరీక్షల్ు మీరు సిద్ధిం చేయడానికి మాక్ తరీక్షలు కూడా ఉనాు య. మీ మొట్ టమొద్టి శ్తయతు ింలో మీరు విఫల్మైత్య, మీరు తరీక్షన క్లకి యర్ చేసి, సేల్ూ తరూ న్స ( .ఒ. .ఎస్) పాయింట్ అయ్యయ వరు మళీ ప్ మళీ శ్తయతు ించవచ్చు . ఉదాహరణు, మీరు ఇకె డ శిక్షణ వీడియోలో నమూనా మాడ్యయ ల్ వీడియోనకనగొనవచ్చు . మీరు శిక్షణా గుణకాలు ాధారణ మరయు అర ధించేస్నకోవటానికి మిింప్రట్లటో చేత ఎలా రూతకల్ో న చేయబడాలో మీరు ఒక ాధారణ ఆలోచన పింద్వచ్చు

అిందువల్ , ప్ మిింశ్రో ఎిం క చేస్నకోిండి, అమమ కిందారుల్ యొకె పాయింటాా మారింద, మరయు ఇతర జీవిత మరయు జీవిత-కాని భీమా స్ింస్ ల్ యొకె ఎల్ఐసి శ్తణాళికలు మరయు శ్తణాళికల్న విశ్కయించడానికి సేా చఛ న పిందింద.

గురించి మరింత తెలుసుకోండి అమ్మకం భీమాను నేను ఎంత సంపాదిస్తాను?