భీమా ఏజెంట్ కావడం ద్వారా భీమాలో మీ వృత్తిని పెంచుకోండి


Join us
Home / భీమా ఏజెంట్ కావడెం ఎలా

భీమా ఏజెంట్ గురెంచి

బీమా ఏజెంట్ అనేది మధ్య వర ి మరయు భీమా సెంస థ మరయు కస మ ర్ లను కలిపి, విక్కయాలను ష్ సృ ెం చడెంలో సహాయపడుతెంది. అెంతేకాక, ఏజెంట్ కుడి ఖాతాదారులకు సలహా ఇవవ డెం, ఫార్మలను పూరెంచడెంలో సహాయెం చేస్ిెంది, ఖాతాదారులకు క్లె లమ్ చేసే సమయెంలో సహాయపడుతెంది, అెందువలన, ఒక ఏజెంట్ బహుళ పాక్రలను పోష్స్ిెంది.

క్పజలు భీమా వృత్త ని ఎెందుకు ఎెంచుకుెంటున్నా రు?

క్పజలు భీమా వృత్త ని వివిధ్ లాభాల వలన ఎెంచుకుెంటున్నా రు. ఒక ఏజెంట్ వయ కుిలు -


 • మీరే యజమాని అమయ , మీ ఇష్టటనుసార్ెం పని చెయ్యయ చుు .
 • అపరమిర ఆదాయెం సెంపాదిెంచడానికి అవకాశెం ఉెంది.
 • విధాన్నలలో సెంపాదిెంచిన ఆకర్ షణీయమైన కమిషన్ మిెంచి బహుమతలు మరయు గుర ిెంపులు సెంపాదిెంచెండి.

అెందువల ల ఈ క్పయోజన్నల వల ల క్పజలు బీమా ఏజెంట్ కావాలని కోరుకుెంటారు.

ఎవరు ఒక భీమా ఏజెంట్ కావచుు ?

ఒక ఏజెంట్ కావడానికి రెండు క్పతేయ క అర్ హర క్పమాణాలు ఉన్నా మ. మీరు ఈ అర్ హర క్పమాణములు ఉెంటే మీరు భీమా వృత్త ి కోసెం దర్ఖాస్ి చేస్కోవచుు .


 • మీకు కనీసెం 18 ఏళ్ళు ఉెండాలి
 • మీ విదాయ అర్ హర, మీరు క్ామీణ క్పాెంరెం లో నివసిస్తి ఉెంటె 10 రర్గత్త ఉతీరుులై ఉెండాలి. పట్ ణ ెం లో నివసిస్తి ఉెంటె 12 వ రర్గత్త ఉతీరుులై ఉెండాలి.

ఈ క్పాథమిక క్పమాణాలను నెర్వేరు న ఎవరైన్న ఒక ఏజెంటాా చేర్వచుు . కాబట్ట , ట ఉద్యయ ావకాశాలు, తాజా క్ాడుయ యేట్ల కోసెం ఉద్యయ ాలు, క్ాడుయ యేట్ల కోసెం పార్ట ట టై్ ఉద్యయ ాలు, కళాశాల విదాయ రుథల కోసెం ఉద్యయ ాలు ఇసాిమని బీమా సెంస థ హామీ ఇస్ిెంది. గృహిణులు మరయు పదవీవిర్మణ వయ కుిలు కూడా భీమా సెంస థ ఎెంపిక చేస్కోవచుు ./a>

భీమా ఏజెంట్ కావడానికి చర్య లు

ఐ ర్ట డ్ ఆ (భీమా రగుయ లేట్రీ అెండ్ డెవలప్మ ెంట్ అథారటీ) దావ రా నిరే ేశెంచిన మార్ ాదర్శ కాల క్పకార్ెం, ఒక ఏజెంట్ కావడానికి ఒక క్పక్కియ ఉెంది. మీరు ఏజెంట్ కావాలెంటే ఒక క్పతేయ క బీమా సెంస తో నమోదు చేస్కోవాలి, పేర్కొ నా భీమా శక్షణలో పాల్గాన్నలి, పేర్కొ నా వేదిక వదే ఒక పరీక్ష కోసెం కూరుు ని, ఉతీ ర్ ర సాధెంచాలి. ఒకసార మీరు ఈ క్పక్కియను అనుసరెంచి, పరీక్ష లోఉతీరుులు అయాయ క, మీరు బీమా ఏజెంట్ అవుతారు. క్పక్కియ వివరాలను అర్ థెం చేస్కుెందాెం –


 • మీరు అర్ హర క్పమాణాలను పాట్టెంచి, మీరు ఏజనీీ కోసెం నమోదు చేయాలి.
 • మీరు మీ KYC వివరాలు మరయు పక్తాలను సమరప ెంచాలి మరయు మీరు కావాలనుకునే ఏజెంట్ ఒక భీమా సెంస తో నమోదు చేస్కోవాలి.
 • మీరు విజయవెంరెంా నమోదు చేసిన రరువార, మీరు పేర్కొ నా వయ వధ శక్షణా కార్య క్కమెంలో పాల్గానవలసి ఉెంటుెంది. వయ వధ మీరు కోరుకుెంటునా ఏజనీీ ర్కానిా బట్టట ఉెంటుెంది. ఈ శక్షణ ఆఫ్ల న్ల తీస్కోవలసిన క్లకాల్ -రెం శక్షణ.
 • మీ శక్షణ రరావ ర ఒక పరీక్ష నిర్వ హిెంచబడుతెంది. ఈ పరీక్ష బీమా రగుయ లేట్రీ అెండ్ డెవలప్మ ెంట్ అథారటీ ఆఫ్ ఇెండియా (IRDAI) చేర స్తచిెంచబడిెంది. ఆనెల న్ పరీక్షలు ఎకుొ వ జన్నదర్ణ పెందినపప ట్టకీ ఆనెల న్ లేదా ఆఫ్ల న్ల మీరు పరీక్ష రాయవచుు .
 • పరీక్ష లో మీరు ఉతీరుులు అమతే మీరు లైసెన్ీ పెంది ఏజెంట్ అవ్వవ చుు .

భీమా ఏజెంట్ ఎెంర సెంపాదిసాిరు?

ఏజెంట్ అరని దావ రా వచిు న క్ీమియెం మొర ెం మీద కమిషన్ సెంపాదిసాిరు. వేరేవ రు భీమా పధ్కాలు వేరేవ రు కమిషన్ నిరామ ణెం కలిగి ఉెంటామ. మీరు తెచేు వివిధ్ ఇన్స్ీ య రన్ీ పాలసీలు మీద 5 % నుెండి 40 % క్ీమియెం మీద కమిషన్ సెంపాదిెంచవచుు . అెంతేకాక, బాా పనిచేసే ఎజెంట్ కు బహుమతలు మరయు గుర ిెంపు కార్య క్కమాలు ఉన్నా మ. ఈ కార్య క్కమాలు అదనపు కమీషనుల , బహుమతలు, బహుమత్త వోచరుల మరయు అెంరరాాతీయ పర్య ట్నలను సెంపాదిెంచడానికి ఏజెంట్ ను అనుమత్తసాిమ.

ఎజెంట్ అెందుకునే కమిషన్ నిరామ ణెం తెలుస్కోవడెం కోసెం, ఇకొ డ క్లకి ్ ల చేయెండి. (ఇెంట్ట దావ రా భీమా అమమ కెం దావ రా ఎలా డబ్బు సెంపాదిెంచడెం)

మిెంక్రప ఏమి అెందిస్ిెంది?

మిెంక్రప మీకు భీమా POSP (విక్కయ వయ కి ి య్యకొ క్లసాథనెం) అవవ టానికి అవకాశెం ఇస్ిెంది. POSP (విక్కయ వయ కి య్యకొ క్లసాథనెం) అనేది భీమా ఏజెంట్ లో ఒక ర్కెం. ఒక POSP (అమమ కానికి వయ కి ి పామెంట్) మిెంక్రప తో మీరు స క్పముఖ భీమా సెం ల బీమా పథకాలు అమమ వచుు . మీరు జీవిర భీమా మరయు సాధార్ణ భీమా ఉరప తిలను ఆరోగయ భీమా, కారు భీమా, రెండు చక్కాల భీమా మొదలైనవి అముమ కోవచుు .

POSP బీమా ఏజెంట్ సర టఫికేషన్ అర్ హర మరయు క్పక్కియ.

 • IRDAI చేర నిరే ేశెంచబడిన, రెండు క్పతేయ క అర్ హర క్పమాణాలు ఒక ఏజెంట్ కావడానికి ఉన్నా మ. మీరు ఈ క్పమాణాలను అనుకుెంటే మీరు భీమా వృత్త ి కోసెం దర్ఖాస్ి చేస్కోవచుు . క్కిెంది క్పమాణాలు ఉన్నా మ
 • మీకు కనీసెం 18 సెంవరీ రాలు ఉెండాలి.
 • మీ విదాయ అర్ హర కోసెం, మీరు కనీసెం 10 వ రర్గత్త ఉతీ రు లై ఉెండాలి.
 • ఈ క్పాథమిక క్పమాణాలను నెర్వేరుు కునే ఎవరైన్న ఒక ఏజెంటాా చేర్వచుు . అెందువల , ల భీమా పరక్శమ ఉద్యయ ావకాశాలు, తాజా క్ాడుయ యేట్ల కోసెం ఉద్యయ ాలు, క్ాడుయ యేట్ల కోసెం పార్ట ట టై్ ఉద్యయ ాలు, కళాశాల విదాయ రుథల ఉద్యయ ాలు, గృహిణులు మరయు పదవీ విర్మణ వయ కుిల కోసెం ఉద్యయ ాలు అెందిస్ిెంది. దశ వారీా క్పక్కియ అర్ థెం చేస్కుెందాెం. ఒకసార మీరు ఈ క్పక్కియను అనుసరెంచి పరీక్షను ఉతీరుులు అమతే, మీరు బీమా పెంపిణీదారుా మార్వచుు .
 • మీరు ఆర్ హ ర క్పమాణాలను పాటిస్తే , ి శిక్షణా కార్య క్రమంలో పాల్గోనవచ్చు
 • మీ KYC వివరాలు మరయు పక్తాలను సమరప ెంచెండి
 • పేర్కొ నా వయ వధ లో శక్షణా కార్య క్కమెంలో పాల్గానెండి
 • మీ శక్షణ రరావ ర ఒక పరీక్ష నిర్వ హిెంచబడుతెంది. మీరు పరీక్ష కోసెం కనబడాలి మరయు దానిని క్లకి యర్ట చేయాలి
 • పరీక్ష ముగిసిన రరావ ర మీరు లైసెన్ీ పెందవచుు మరయు ఒక ఏజెంట్ అవుతారు.

ఎెందుకు ప్ ఓ ్ ప్ సర టఫికేషన్ ఒక భీమా ఏజెంట్ కావడానికి ఉర మ మార్ ాెం.

భీమా సెంస థ మరయు కస మ ర్ లను కలిపి తీస్కురావడెం దావ రా భీమా పాలసీ య్యకొ విక్కయానికి ఒక భీమా ఏజెంట్ ద్యహదపడుతాడు. అెంతేకాక, ఏజెంట్ అదనెం ా ఖాతాదారులకు సలహా ఇవవ డెం, ఫార్మలను పూరెంచడెంలో సహాయెం చేయడెం, ఖాతాదారులకు ె క్ల లమ్ చేసే సమయెంలో సహాయ పడతారు. అెందువలన, ఒక ఏజెంట్ బహుళ పాక్రలను పోష్సాిరు.


భీమా సెంస థ మరయు కస మ ర్ లను కలిపి తీస్కురావడెం దావ రా భీమా పాలసీ య్యకొ విక్కయానికి ఒక భీమా ఏజెంట్ ద్యహదపడుతాడు. అెంతేకాక, ఏజెంట్ అదనెం ా ఖాతాదారులకు సలహా ఇవవ డెం, ఫార్మలను పూరెంచడెంలో సహాయెం చేయడెం, ఖాతాదారులకు ె క్ల లమ్ చేసే సమయెంలో సహాయ పడతారు. అెందువలన, ఒక ఏజెంట్ బహుళ పాక్రలను పోష్సాిరు. PoSP (అమమ కానికి పర్ీ న్ పామెంట్) ఏజెంట్ కోసెం ఒక కొర ి రర్హా లైసెన్ీ 2015 లో IRDAI (భార్రదేశెం య్యక ఇన్స్ీ య రన్ీ రగుయ లేట్రీ డెవలప్మ ెంట్ అథారటీ) రపెందిెంచబడిెంది. ఇది ఇపుప డు భీమా ఏజెంట్ వృత్త ి లో అడుగు ప్టే ెం దుకు ఉర మ మైన మార్ ాెం ఎెందుకు? భీమా ఏజెంటుల ఒకే సెంస తో ముడిపడివుెంటారు. మరయు ఒక బీమా సెంస థ నుెండి మాక్రమే ఉరప తిలను అమమ వచుు , అనా జీవిరెం లేదా న్నన్-లైఫ్. సాెంక్పదాయ భీమా ఏజెంట్ లైసెన్ీ కెంటే పోసీప (విక్కయ వయ కి ి య్యకొ క్లసాథనెం) విస ృ ర భావన. అెందువలన చాలామెంది వయ కుిలు ఇపుప డు ఏజెంట్ ెరీర్ట కోసెం POSP (పామెంట్ ఆఫ్ సేల్ పర్ీ న్) మారాాని ఎెంచుకుెంటారు.

Know about భీమా ఏజెంట్ సర టఫికేషన్ కోరుీ మరయు భీమా ఏజెంట్ పరీక్ష గురెంచి తెలుస్కోెండి.

మీరు ఆర థక సలహాదారు అమతే మీరు 30 కెంటే ఎకుొ వ భీమా సెంస ల వి కూడా అమమ వచుు .