మింట్ప్రోతో భీమా అమ్మకంలో ప్రో అవ్వండి


Sign Up
/ భీమా అమ్మ కం గురంచి తెలుసుకండి

వృత్తి ఎంపికగా బీమా

ఒక వేళ మీకు వృత్తి ఎంపికను మీకు అందిస్తి -


 • మీ సౌలభ్యం ప్రకారం పని చేసే స్వేచ్ఛ
 • ఆకర షణీయమైన ఆదాయం
 • అరరమిత ఆదాయం సంపాదించ్డానికి అవకాశం
 • ఇది ఒక పూర ిస్థాయి వ్యయ పారం చేయడానికి, మ్రయు అవకాశం
 • దీర ఘకాలం రనిచేయడానికి వశయ త.

మీరు దానిని కొనస్థగంచ్డానికి సంతోషిస్థిరా?

బీమా సెల్ ం గ్ అనేది మీరు పైన పేర్కొ నన లాభాలు మ్రయు అనేకమ్ందికి హామీ ఇచేే కెరీర్ అవకాశం.

భీమా ఒక పుష్ ఉతప త్తి . ఇది కొనుగోలు చేయబడలేదు, అమ్మమ డవుతోంది. మీరు మీ లల భీమా ఖాతాదారులకు భీమా ఉద్ద శ ం వ్యర అవసరాలకు అనుగుణంగా అమామ ల్. క్క యిం ఉతప త్తి వ్యర అవసరాలను సరపోతందని వ్యరు అర ాం చేసుకునన పుప డు వ్యరు ఉతప త్తిని కొనుగోలు చేస్థిరు. మీరు భీమాలో వృత్తిని కల్గ ఉంటే, బీమా అమ్మ కం గొరప బహుమానంగా మీకు హామీ ఇసుింది. ఎలా మ్రయు ఎందుకు మీకు తెలుస్థ? కనుకుొ ందామ్మ –

బీమా అమ్మ కం ప్రత్తఫలంగా ఎందుకుంలంది ?

బీమా అమ్మ కం ఈ ప్కింది కారణాల వల ల ప్రత్తఫలంగా ఉంలంది –

 • మీరు అపరిమిత ఆదాయాన్ని సంపాదించవచ్చు

భీమా అమ్మ కాలతో, మీరు సంపాదించ్గల ఆదాయానికి రరమిత్త లేదు. మీ ఆదాయం మీరు విప్కయించే పాలసీలపై సంపాదించే కమిషన్. ఎనిన పాలసీలు అమిమ తే ఆదాయం అంత పెరుగుతంది. మీరు విప్కయించే విధానాల సంఖ్య కు రరమిత్త లేనందున, మీరు సృషి ం చ్గల ఆదాయంలో రరమిత్త లేదు. అందువలన, బీమా అమ్మ కం ఒక లాభ్దాయకమైన వ్యయ పారంగా ఉంది, ఇది మీ కసం అరరమిత ఆదాయానిన సృషి సు ింది.

మరింత తెలుసుకోండి మీరు బీమా అమ్మకం ఎంత సంపాదిస్తారు?

 • మీరు మీ వ్యా పారానికి యజమానులు

మీరు భీమా విప్కయించినపుప డు, మీరు మీ వ్యయ పారం యొకొ యజమాని. మీరే యజమాని. అందువలన, బీమా అమ్మ కం మీ వ్యయ పారానిన కల్గ ఉంలంది, ఇందులో మీరు రని చేస్త విధంగా మ్రయు మీరు సృషి ం చే ఆదాయానిన నియంప్త్తస్థిరు. అంతేకాకుండా, మీకు క్ి ర రని గంటలు లేవు. మీకు కావలినపుప డు మీరు రని చేయవచ్చే , అలాంటి, సౌకరయ వంతమైన సమ్యాలను కల్గ ఉంటాయి. అందువలన, బీమా అమ్మ కం 9 నుండి 5 ఉద్యయ గ భారం తొలగసుింది మ్రయు మీరు మీ సే ంత సౌలభ్య ంతో రని చేయవచ్చే .

 • అపరితమైన అవకాశాలు పందటం

భీమా ఏజంటాా మీరు భీమా విప్కయించ్డంతో పాల మ్ర్కక ఉద్యయ గానిన కూడా కొనస్థగంచ్వచ్చే. భీమా అమ్మ కాలలో రదవీ విరమ్ణ వయసుు లేదు మ్రయు మీకు కావలినంత కాలం మీరు రని చేయవచ్చే. అందువలన, భీమా అమ్మ కం లో భారీ అవకాశం ఉంది.

 • మీరు ఒక వైవిధ్యం చేయవచ్చు

భీమా ఏజంటాా మీరు ఒక గొరప వృత్తిని కల్గ ఉంటారు. మీరు మీ ఖాతాదారుల రక్షణ అవసరాలు తీరుస్థిరు మ్రయు భీమా రధకాల రూరంలో వ్యరకి ఆర ాక భ్ప్దతను అమ్మమ తారు. అంతేకాక, వ్యదనలు సమ్యాలోల , మీరు వ్యర ఆర ిక నష్టటనిన పందకుండా మీసహాయం అందించ్వచ్చే , తదాే రా పాలసీ ఖాతాదారుల కులంబాలు ఆర ిక నష ం కలగకుండా ఒరప ందాలలో సహాయం చేస్థిరు.

 • సౌకర్ా వంతమైన సమయం

ఈ రీతలోల అయినా బీమా పాలసీల అమ్మ కాల ఉతిమ్మైన భాగం మీరు 9 నుండి 5 ఉద్యయ గాలోలకి కలటబడి ఉండరు మీ సౌలభ్య ం ప్రకారం మీరు ఎపుప డైనా విధానాలను అమ్మ వచ్చే . కాబటి , ట మీరు ఆదాయంపై రాజీ లేకుండా సౌకరయ వంతమైన సమ్యాలలో రని చేయవచ్చే .

 • అనుకూలత

ఇంటినుండి, ఆన్లలన్ లేదా , టెల్ఫోన్ నుండి బీమా అమ్మ కం అనేక మ్ంది వయ కుిలకు అనుకూలం గా ఉంలంది. గృహిణులు, గృహాల నిరే హణకు మ్రయు అదనపు ఆదాయం కసం బీమాను అమ్మమ వ్యరకీ మ్ంచి అవకాశం. రదవి విరమ్ణ వయ కుిలు కూడా భీమా అమ్మ కం కసం ఒక కారాయ లయంలో ప్రయాణం చేయనవసరం లేదు. విదాయ రుిలు పార్ట టైమ్ ఉద్యయ గం గా చేి అదనపు డబ్బు సంపాదించి వ్యర విదయ లేదా కులంబ సభ్యయ లకు మ్దేత ఇవే చ్చే.

బీమా అమ్మ కం ఎలా ప్పారంభంచాల్?

భీమా విప్కయాల యొకొ పైన ప్రయోజనాలు బీమా అమ్మ కాలలో ఒక వృత్తిని నిరమ ంచ్టానికి మీకు ఆసకి ి చూపించాయి. మీరు అలా చేయాలనుకుంటే, ఇకొ డ మీరు బీమా విప్కయించ్డానిన ప్పారంభంచ్టానికి సహాయరడే దశలు ఉనాన యి –


1. పి ఓ స్ పి (విక్కయ వా కి ి యొకక పాయంట్) గా మార్ండి

మీరు ఒక పి ఓ స్ పి (విప్కయ వయ కి ి యొకొ పాయింట్) గా మారనపుప డు మీరు మీ ఇంటి సౌలభ్య ం నుండి రని చేస్థిరు మ్రయు ఇంటి నుండి డబ్బు సంపాదిస్థిరు. మీరు ఒక కారాయ లయానిన సందరశ ంచాల్ు న అవసరం లేదు మ్రయు ఎకుొ వ గంటలు రనిలో పెట క రే లదు. మీరు ఖాళీ సమ్యమ్మ వచిే నపుప డు మీ సౌలభ్య ంతో రని చేయవచ్చే . అంతేకాకుండా, విధానాలు ఆన్ న్ల అమ్మమ డవుతాయి మ్రయు ప్రత్తపాదన రూరం మ్రయు ప్ీమియంను డిపాజిట్ చేయడానికి మీరు భీమా కంపెనీల కారాయ లయాలను సందరశ ంచాల్ు న అవసరం లేదు.


2. మీ పరిచయాల జాబిత్యను రూపందంచండి –

ఒకస్థర మీరు ఒక సర టఫైడ్ పి ఓ స్ పి (పాయింట్ ఆఫ్ స్తల్ రరు న్) అయాయ క, మీకు క్క యిం కావ్యల్. క్క లయింట్ డేటాబేసున క్స్థాపించ్డానికి మీరు మీ రరచ్యాల జాబితా తయారు చేయాల్. మీ కులంబ సభ్యయ లు, స్తన హితలు, సహచ్రులు లేదా తెల్ినవ్యరు అనేవి మీకు తెల్ినఅనిన రరచ్యాలను చేరుే కండి. ఈ జాబితా మీరు అమ్మ కాలు ఉతప త్తి సహాయరడే మీ భ్విషయ త్ జాబితా ఉంలంది. మీరు మీ రరచ్యాల జాబితాను సృషి ం చిన తరాే త, వ్యరతో సనిన హితంగా ఉండండి. మీ రరచ్యాలనిన ంటినీ కాల్ చేయండి మ్రయు మీరు ఒక సర టఫైడ్ అయిన పి ఓ స్ పి (పాయింట్ ఆఫ్ స్తల్ రరు న్) అని తెల్య చెయయ ండి.


3. కల్్ కాల్ంగ్ –

భీమా కొనుగోలు కసం మీరు తెల్యని వయ కుి లు కాల్ చేినపుప డు కల్ - ్ కాల్ంగ్ అవుతంది. కల్ - ్ కాల్ంగ్ దాే రా మీరు మీ క క్ యింట్ డేటాబేసున విసిరంచ్వచ్చే . మీరు సంప్రదింపు సంఖ్య ల జాబితాను పందవచ్చే మ్రయు తరువ్యత బీమాను విప్కయించ్డానికి జాబితాలో కాల్ చేయవచ్చే . ఇది మీ క్క యింట్ ప్రత్త వయ కి ని పూల్ పెంచ్డానికి ఒక అదనపు మార ాం.


4. ఫాలో అప్ కాల్ు -

వయ కుి లతో సనిన హితంగా ఉండడం అనేది ఒక సమ్యం లో జరగే వయ వహారం కాదు. అపాయింటెమ ంలొ భ్రోస్థ కసం మీ రరచ్యాలకు వివిధ అనుబంధ కాల ను మీరు చేయాల్. క్క లయింట్ బిజీగా ఉనన ట యి తే, తగన సమ్యంలో ఒక ఫాలో అప్ కాల్ అవసరం. సమావేశాని రరషొ రంచ్డానికి సమ్యం కావ్యలంటే, వయ కి ి యొకొ నిర ణయానిన తెలుసుకవడానికి మ్ర్కక ఫాలో-అప్ కాల్ అవసరమ్వుతంది. కాబటి , ట మీరు మీ బీమా రథకం విప్కయించే వరకు సహనంతో మ్రయు ఫాలో-అప్ కాల్ు చేయాల్.


5. నియామకాలను పరిష్కరించండి

మీరు మీ రరచ్యాలను పిలుస్థిరా లేదా కల్్ కాల్ంగ్ ఆహాే నించానా, తదురర దశలో మీరు ఫోన్లల మాటాలడిన వయ కుి లతో నియామ్కాలు నిరాేరంచాల్. మీరు భావి వినియోగదారులను కలుసుకునేటపుప డు వ్యర వయ కి గత అవసరాలు అర ాం చేసుకొని మ్రయు వ్యరకి సరైన బీమా విధానాలను అందించ్డానికి ఇది ఒక సదవకాశం.

బీమా విక్కయంచడానికి ఉతిమ మార్ గం

మీరు పైన పేర్కొ నన చిటాొ లను ఉరయోగంచి ఒక POSP (పాయింట్ ఆఫ్ స్తల్ రరు న్) గా మీ ప్రయాణానిన ప్పారంభస్తి , జీవిత బీమా ఉతప తిలను ఉతిమ్మైన మారాా లో క్ ల విప్కయించ్డానికి మీకు సహాయరడే కొనిన ఉపాయాలు ఉనాన యి. ఈ మాయలు ప్కింది విధంగా ఉనాన యి –


 1. మీ భావి క్ ంట్ అవసరాలు అర్ ధంచేసుకండి

మీరు మీ రరచ్యాలతో సమావేశాలను ఏరాప ల చేి, వ్యటిని సందరశ ంచి, నేరుగా బీమా ఉతప త్తిలో పిచ్ చేయకండి. మొదట వ్యసివం కనుగొనే విశ్ల లషణ చేయండి. వ్యసివికత అనేది ఒక ప్రప్కియ, ఇది క క్ యింట్ యొకొ ఖ్చిే తమైన అవసరానిన అర ాం చేసుకుంలంది. భావి క క్ యింట్ యొకొ ఆర ాక వ్యసివ్యలను తెలుసుకండి మ్రయు వ్యటి కసం ఉద్దేశంచిన సరైన భ్విషయ త్ ఉతప త్తికి వ్యర జాబితాను అర ాం చేసుకండి.

 • క ైంయంట్ యొకక అవసరాలకు తగిన ఉతప త్తిని సరిపోలు ండి

మీరు ఖాతాదారుల అవసరాలను అర ాం చేసుకునన తరువ్యత, గుర ించ్బడిన అవసరానిన తీరేే ఒక ఉతప త్తిని సరపోలే ండి. ఉదాహరణకు, కాబోయే క్క యింట్ ఒక తంప్డి అయితే, మీరు క్క యింట్ యొక పిల ల ప్రణాళిక అవసరాలు తీరే డానికి పిల ల బీమా రథకాలను అమ్మ వచ్చే . అద్దవిధంగా, ఆరోగ మ్రయు టర్మ బీమా రథకం అవసరం. క్క యింట్ ఈ ప్రణాళికలను కల్గ ఉంటే తెలుసుకండి. వ్యరు చేయకపోతే, ఈ ప్పామ్మఖ్య తలను వ్యర ప్పామ్మఖ్య తను సూచిసుింది. వ్యరు కల్గ ఉంటే, కవర్ సరపోదా లేదా లేద్య విశ్లలషించ్ండి. అనేక సందరాా లోల కవరేజ్ క్స్థా యిని పెంచ్డానికి మీరు ప్రత్తపాదించిన సందరా ంలో కవర్ సరపోదు. కాబటిట, మీ కాబోయే ఖాతాదారులకు వ్యర అవసరాలను అరాం చేసుకునన తరాే త తగన ఉతప త్తిని పిచ్ చేయండి. మీరు TurtlemintPro అనువరినంలో TurtlemintPro అనువరినంలో అందుబాలలో ఉనన విధాన ిఫారుు దారుడి లక్షణానిన ఉరయోగంచ్వచ్చే . మీ క్ కలయింట్ కసం అతయ ంత అనుకూలమైన విధానానిన కనుగొనడానికి మీకు సహాయం చేసుింది

 • ప్ీమియంలు సరసమైన ఉంటే చూడండి

మీరు పిచ్ చేిన ప్రణాళికలు సరసమైన ప్ీమియం రేలల కల్గ ఉంటే మాప్తమ్మ మీ రరచ్యాలు మీ ఖాతాదారులు అవుతాయి. కాబటి , ట ప్రత్తపాదిత బీమా రథకానికి చెల్ ం చ్వలిన ప్ీమియంలు వయ కి యొకొ జేబ్బకి బరువు కాకుండా లేదా సరసమైనవిగా ఉనాన యని తెలుసుకవడానికి ప్రయత్తన ంచ్ండి. భ్రంచ్డం సమ్సయ అయితే మొదటగా తకుొ వ క్స్థాయి కవరేజ్ క్స్థాయిని ఎంచ్చకొని, ఆపై ఆర ాక క్ి త్త మెరుగురడినపుప డు పెంచ్వచ్చే .

 • భ్విషయ త్ ఖాతాదారులకు ప్రత్తపాదించిన ఉతప త్తి యొకొ లక్షణాలను అర ాం చేసుకండి

భీమా ఉతప తిలు సహజంగా స్థంకేత్తకంగా ఉంటాయి. అందువలల వయ కుి లు సంకి ష ఉతప త్తిగా భావించే భీమా నుండి వెనకిొ పిరకి రడతారు. మీరు, ఒక మ్ధయ వర ిగా, మీ ప్రత్తపాదిత ఖాతాదారులకు మీరు ప్రత్తపాదించిన ఉతప త్తి యొకొ నిబంధనలు, షరతలు, ప్రయోజనాలు మ్రయు లక్షణాలను అర ాం చేసుకవ్యల్. భ్విషయ త్ క క్ యింట్ ఉతప త్తిని అర ాం చేసుకునన పుప డు మ్రయు అది తన అవసరానికి అనుగుణంగా ఉందని తెలుసుకునన పుప డు మాప్తమ్మ అతను అమ్మ కానిన మ్మందుకు తీసుకువెళతాడు.

 • అభ్య ంతరాలను నిరే హించ్ండి

భీమా అమ్మ కాలు పూల బాట కాదు. భ్విషయ త్ ఖాతాదారులకు ఉతప త్తికి సంబంధంచిన అనేక ప్రశన లు మ్రయు అభ్య ంతరాలు ఉనాన యి. విజయవంతంగా భీమా ఉతప త్తిని విప్కయించ్డానికి, మీరు మీ ఖాతాదారుల అభ్య ంతరాలను ఎవరు నిరే హించాలని మీరు తెలుసుకవ్యల్. అవసరమైన క్జానానానిన కల్గ ఉండండి మ్రయు మీ ఖాతాదారుల అభ్య ంతరాలను నైపుణయ ం తో నిరే హించ్ండి.

అమమ కానికి ముగించవచ్చు

ఇలా మీరు విప్కయానిన మ్మగంచ్వచ్చే –


 1. క్పయోజనాలు సప ష్ ం గా అర్ ం చేసుకునాా యని నిరాధరించ్చకండి

మీరు ఉతప త్తి యొకొ ప్రయోజనాలు మ్రయు లక్షణాలను వివరంచిన తరాే త కూడా, మీ అర ాం చేసుకునాన రో లేద్య అడగండి. క్క లయింలన వ్యరు ఉతప త్తి ప్రయోజనాలను పూర గా ఉతప త్తి యొకొ లాభాలపై మీ క్క యింట్ సప ష ం గా ఉందని నిరాిరంచ్డానికి ఇది డబ్బల్-చెక్.

 • ప్రత్తపాదన రూరం నింరడంలో సహాయం

ఉతప తిలు కసం ప్రత్తపాదన రూరం కూడా నిజమైన మ్రయు నిజాయితీ ఉండాల్ ఇది వివరణాతమ క సమాచారం అవసరం. మీ క్క యింట్ ప్రత్తపాదన రూరం నింపి బాధయ త ఉంది. అతను / ఆమె ప్రత్తపాదన రూరం కొనిన భాగాలు గందరగోళం మ్రయు తపుప వివరాలను పూరంచ్డానికి ఉండవచ్చే . విధాన జారీలో స్థధయ ం అవ్యంతరాలను నివ్యరంచ్డానికి, మీ ఖాతాదారులకు సరగాా ప్రత్తపాదన రూరం నింరండి. విషయాలను గందరగోళానికి గురచేయాల్ు న వ్యటిని అవగాహన చేసుకండి, తదాే రా వ్యరు రూరంలో అందించే సమాచారానిన వ్యరు తెలుసుకుంటారు. ప్రతాయ మాన యంగా, మీరు మీ క్క యింట్ వివరాలను పందవచ్చే మ్రయు మింప్రప.మింప్రప. అనువర ినం ఉరయోగంచి ఆన్ న్ల ప్రత్తపాదన ఫారాని పూరంచ్వచ్చే . ఇది వేగంగా మ్రయు సౌకరయ వంతంగా ఉంలంది.

 • పాలసీ యొకొ ప్ీమియంని స్తకరంచ్ండి

్రత్తపాదన రూరంతో మ్మందుగా బీమా ప్ీమియంలు చెల్ ం చ్బడతాయి. కాబటి , ట మీ క క్ యింట్ నుండి స్థ రు పాలసీ ప్ీమియంను స్తకర రు. నగదు, ప్కెడిట్ కా ్ , నికర బాయ ంకింగ్ మొదలైనవి ప్ీమియం చెల్ ం పు డ క ట మో ల ఎంపికను మీ క్ యిం కు ఇవే ండి. ఇది మీ ఖాతాదారులకు వ్యర బీమా పాలసీ యొకప్ీమియంలను అర ాం చేసుకవడంలో సహాయరడుతంది. మింప్రపమింప్రప అనువర ినం. ఆన్ న్ ప్ీమియం చెల్ ం పులు అనుమ్త్తంచ్డం దాే రా విధానం జారీ సహాయరడుతంది. ప్రత్తపాదన రూరం నింపిన తరాే త, అనువర ినంలో చెల్ ం పు ల్ంక్ రూపందించ్బడింది. మీరు మీ కస మ్ రోి ప్ీమియం ల్ంకి భాగస్థే మ్య ం చేసుకవచ్చే మ్రయు ఆన్ న్ ప్ీమియంలను చెల్ ం చ్డానికి వ్యరని అడగండి. ఆన్ న్ ప్ీమియం చెల్ ం చిన వెంటనే, విధానం తక్షణమ్మ జారీ చేయబడుతంది. మీ క్క లయింట్, ప్రతాయ మాన యంగా, నగదు దాే రా ప్ీమియంలు చెల్ ం చ్డానికి లేదా మింప్రప .మింప్రప. అనువర ినం ఉరయోగంచి తనిఖీ చేయవచ్చే .

 • పాలసీ జారీకి స్థధయ మైన పూరే -అవసరాలతో క్క యింల సహాయం చేయండి

జీవిత మ్రయు ఆరోగయ బీమా రథకాలలో, పాలసీ జారీ చేయటానికి మ్మంద్ద ఆరోగయ తనిఖీలు జరరడానికి అవసరమైన అవసరం ఉండవచ్చే . అద్దవిధంగా, భీమా సంస ా ఇరప టికే ఉన లల పాలసీ జారీ యొకొ పూరే - వైదయ రరి త లకు అదనపు వివరాలను కరవచ్చే . మీ క్క యిం ఆవశయ కతలు న్రవేరే డానికి సహాయం చెయయ ండి.

 • వ్యదన సహాయం వ్యగాేనం

క క్ లయింలల ఒక దావ్య విషయంలో వ్యరకి సహాయరడతారని విశే ించే వయ కుి ల నుండి భీమా ఉతప తిలను కొనుగోలు చేస్థిరు. కాబటి , ట అమ్మ కానికి మూివేినపుప డు, అవసరమైనపుప డు క్కె యిమ్ సహాయం అందించ్డానికి మీరు అందుబాలలో ఉండే క్క లయింలన నిరాిరంచ్ండి. ఇది మీ మీద తమ్ నమ్మ కానిన బలరరుసుింది మ్రయు వ్యరు వెంటనే మీ నుండి పాలసీని కొనుగోలు చేస్థిరు.మింప్రప దావ్య సహాయం కసం ప్రతేయ క బృందం మీకు అందిసుింది. ఒక దావ్య సందరా ంలో, మీరు మింప్రప యొకొ దావ్య బృందం నుండి సహాయం పందవచ్చే మ్రయు వ్యర క్కె యి మోల లల వ్యర క్కె యిమ్ మీ కస మ్ ర లకు సహాయం చేయవచ్చే . మీ క్క యిం క్స్థావరాలతో సహాయాని పంద్దందుకు మిన్ట్నాటప్ యొకొ దావ్య బృందానిన కూడా సంప్రదించ్వచ్చే .

మింట్ప్రో ప్రయోజనం

మింప్రపమింప్రప అనువర నం. మీరు ఆన్ న్ల బీమా పాలసీలను విప్కయించ్డంలో మీకు అవసరమైన అనిన సహాయానిన అందిసుింది. ఆన్ న్ల బీమా పాలసీలు విప్కయించే ఆన్ న్ ఉరకరణం. మీరు ఒక POSP (పాయింట్ అఫ్ రరు న్ రరు న్) గా మింప్రపమింప్రప తో నమోదు చేస్తి , మీరు ప్రమ్మఖ్ భీమా సంస ల దాే రా అందించే బహుళ భీమా పాలసీలను అమ్మ వచ్చే . కవరేజ్ విసిృత రరధని పాల, మింప్రపమింప్రప మీరు ప్కింది ప్రయోజనాలు అందిసుింది –

 • ఇది భీమాలో ఒక వృత్తిని ప్పారంభంచ్డానికి ఒక సులభ్మైన మారాానిన అందిసుింది. మీరు TurtlemintPro తో నమోదు చేసుకవ్యల్, 15 గంటల ఆన్లలన్ శక్షణను తీసుకండి, రరీక్షను క్కిలయర్ చేి, ఒక POSP (విప్కయ వయ కిి యొకొ క్స్థానం
 • భీమా ఆన్ న్ విప్కయించ్డంలో పూర ి సహాయం
 • మీ విప్కయాలను ప్టాక్ చేయడానికి, మీరు సంపాదించిన కమీషనుల , కారణంగా ఉన పునరుద ర ణలు మొదలైనవి
 • కె క్ యిమ్ సమ్యంలో చాలా మింప్రప మీరు మీ ఖాతాదారులకు ఒక వేగవంతమైన దావ్య రరష్టొ రం పందడానికి సహాయరడే మార ాదరశ కాలు వంటి అవసరమైన సమాచారం అందిసుింది

అందువలన, మింప్రప అనువర నం.మింప్రప అనువర నం. ఉరయోగంచి ఆన్ల న్ భీమా పాలసీలు విప్కయించ్డానికి ఎంచ్చకండి. మ్రయు మొతిం ప్రప్కియ సులభ్తరం చేసుింది.

భీమా విప్కయించ్డం వలన ఆదాయం ఎంతో తెలుసుకండి?

భీమా ఏజంట్ రరీక్ష గురంచి తెలుసుకండి.